vrijdag, april 30

‘De zeven hoofdzonden voor de waarheidsvinder’ – daaraan maakt het Openbaar Ministerie zich schuldig in vijf strafzaken die wetenschapsfilosoof Ton Derksen bestudeerde. ‘Als je het recht hebt om iemand voor twintig jaar aan te klagen, dan kun je je niet verschuilen achter de opmerking: ik maak algemeen menselijke fouten.’

Om te voorkomen dat een patiënt overlijdt, zet verpleegster Lucia de B. een te snel lopend infuus zachter. Een ‘vorm van superraffinement’, oordeelt het Openbaar Ministerie. Nog van slag door een mislukte reanimatie, zit Lucia even bij de pakken neer. Verdacht, vindt het OM. Lucia de B. slaat verschillende malen alarm omdat de toestand van patiënten verergert. ‘Een perfecte maskering van haar eigen betrokkenheid,’ volgens het OM.

‘Zo krijgt het OM altijd gelijk,’ stelt wetenschapsfilosoof Ton Derksen. Derksen kreeg landelijke bekendheid, nadat hij in het vorig jaar verschenen Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling de zaak tegen de wegens moord veroordeelde Haagse verpleegster langs de meetlat van wetenschappelijke waarheidsvinding legde, en concludeerde dat ze onschuldig moest zijn. Inmiddels is Lucia de B. voorlopig vrijgelaten. Onlangs verscheen zijn nieuwe boek Het OM in de fout.

‘Doet Lucia de B. niets, dan doet ze verdacht. Doet ze wel iets, dan doet ze ook verdacht,’ zegt Derksen nu. ‘Dat is het principe van: kop ik win, munt jij verliest. De “winst” van het OM is gegarandeerd, niet door gewetensvolle waarheidsvinding, maar door hantering van een strategie die altijd tot “winst” leidt. Een open zoeken naar waarheid is niet langer aan de orde.’
Hoe zou Derksen het waarheidsbegrip van het OM dan wel omschrijven? ‘Ik kan alleen maar spreken over de vijf zaken die ik voor mijn boek Het OM in de fout heb bestudeerd. Daaruit blijkt dat het OM verschillende waarheidsbegrippen hanteert; niet omdat het de waarheidsvinding ten goede komt, maar omdat het gewoon beter uitkomt. Daarbij wordt ook niet geëxpliciteerd welk begrip wordt gehanteerd. In eerste aanleg de correspondentietheorie: een uitspraak is waar wanneer de werkelijkheid zo is als de uitspraak beweert dat ze is. Het gaat dan om de ware toedracht.’ Verder gebruikt het OM volgens Derksen de coherentietheorie. Het probeert van de getuigenissen, sporen, de verhoren et cetera een samenhangend verhaal te maken. Het sterkst speelt naar zijn mening de constructivistische waarheidsvisie: waarheid is een constructie, bekrachtigd met het gezag der gewijsde, het rechterlijke gezag.
Vooruitlopend op dat ‘sprongetje van de rechter’ – de sprong van feiten naar conclusie – menen de officieren van justitie en advocaten-generaal van het OM door hun ervaring en kunde zelf letterlijk te kunnen zien of iemand de waarheid spreekt. Derksen: ‘Ik noem dat het “magisch oog”. Rechters denken dat ook te bezitten. Sterker nog: ieder mens denkt het te bezitten. Maar uit onderzoek blijkt dat we het, als we moeten beoordelen of iemand de waarheid spreekt, maar in iets meer dan vijftig procent van de gevallen goed hebben. Zelfs met die wetenschap in mijn achterhoofd denk ik vaak als ik naar een detective kijk: dat is de dader, want die liegt. Die ander spreekt wél de waarheid. Vervolgens stel ik mezelf de vraag: hoe weet ik dat eigenlijk?’

Naamkaartje
Helaas stelt het OM zich die vraag vaak niet, zegt Derksen. ‘Nadat de heer W. was gestorven in het verpleeghuis waar Lucia de B. werkte, verklaarde diens zoon dat zijn vader een injectie had gekregen van een nachtzuster. Hij meende zich te herinneren dat op haar naamkaartje “Lucia de B.” stond. De B. werkte in die tijd echter nog als uitzendkracht, en uitzendkrachten droegen geen naamkaartje. De ziekenhuisdirecteur heeft dat in zijn verklaring nog eens nadrukkelijk bevestigd. Ook heeft de dochter van de heer W., die de bewuste avond ook aanwezig was, in haar verklaring niets gezegd over een injectie. Ten slotte hebben zes deskundigen verklaard dat de heer W. een natuurlijke dood is gestorven. Maar wat schrijft het OM? “Dit alles neemt niet weg dat de verklaring van de zoon van de heer W. volkomen authentiek overkomt. Er is geen enkele reden te bedenken waarom deze man op dit (of enig ander) punt niet de waarheid zou spreken.” Het OM heeft dus zoveel vertrouwen in zijn eigen magisch oog dat het al het ontlastende materiaal niet serieus neemt.’

Maar móét het OM ontlastend materiaal serieus nemen? Is het niet de taak van de advocaat om dat aan te dragen, en kan het OM zich niet beperken tot aanklagen? ‘Nee,’ antwoordt Derksen. ‘Dat systeem zie je in Amerikaanse series, en we denken vaak dat het hier ook zo werkt doordat het OM alleen iemand aanklaagt als het denkt voldoende bewijs voor diens schuld te hebben. Maar volgens de wet moet het zich richten op waarheidsvinding. Als het tijdens een onderzoek ontlastend materiaal tegenkomt, moet het dat ook presenteren.’
Heeft Derksen dat zelf eigenlijk wel gedaan: ontlastend materiaal gezocht voor het OM? Of heeft hij expres een boek geschreven over zaken waarin het OM fout op fout stapelt? ‘Nee, zo gaat dat niet, dat weet je niet van tevoren,’ antwoordt hij. ‘Als je zaken wilt bestuderen, spelen er twee dingen. Ten eerste moet je het requisitoir hebben, ten tweede moet je toegang hebben tot de achterliggende stukken. Ik kreeg toevallig de requisitoiren en de stukken van deze vijf zaken in handen. Maar ik was verbijsterd door wat ik tegenkwam. Bij het OM zag ik voortdurend wat ik “de zeven hoofdzonden voor de waarheidsvinder” noem: onwaarheid spreken, relevante informatie achterhouden, misleidend formuleren, willekeur, cruciale argumentatiefouten maken, geslotenheid voor kritiek en het magisch oog.’

Natuur
Waar komen de fouten vandaan? Derksen: ‘Voor een groot deel door processen die in ons aller denken opereren. Wij mensen maken deel uit van de natuur, we kunnen overleven. Dat betekent dat ons detectieapparaat redelijk werkt. Maar het is niet gericht op waarheid, het is gericht op overleven. In gevaarlijke situaties gaat het om snelheid, niet om waarheid. Organismes die pas handelen als ze zeker zijn van de waarheid, zijn al opgegeten voor ze zich kunnen reproduceren. Als we naar waarheid streven, moeten we dus beseffen dat onze apparatuur daar niet optimaal voor geschikt is.’
Het is vanwege deze mechanismen die bedoeld zijn om te overleven dat het OM vaak vervalt in een van de hoofdzonden. Eén oorzaak die volgens Derksen kenmerkend is, is de attributiefout. ‘In de individualistische westerse cultuur zijn we geneigd onze eigen fouten aan de omstandigheden te wijten, en andermans fouten aan falen van die persoon. Dus terwijl de officier van justitie of advocaat-generaal het voor zichzelf goed zou kunnen verklaren als hij zenuwachtig zou zijn tijdens een verhoor (het is toch ook niet niets als iemand je van moord beschuldigt?), ziet hij het zenuwachtige gedrag van de verdachte als een bewijs van diens schuld (waarom zou hij zo nerveus zijn als hij onschuldig is?).’
Zo is er ook de geloofsvolharding: ‘Als we eenmaal een overtuiging hebben, willen we daar graag aan vasthouden. Een voorbeeld hiervan uit het proces van Lucia de B. Een toxicoloog verklaarde dat een baby was overleden aan een acute vergiftiging. Daarbij merkte hij op dat als het hart zich vlak na het overlijden niet had samengetrokken, dit er sterk op wees dat er geen acute digoxinevergiftiging was. Jaren later, geconfronteerd met het bewijs dat het hart van de betrokken baby zich niet had samengetrokken, hield de toxicoloog toch vast aan zijn oude standpunt.’
Ook speelt het confirmatieoordeel: we nemen argumenten en materiaal alleen serieus als die onze eigen positie bevestigen. Zo zullen we ook zoeken naar argumenten en materiaal die onze positie versterken en zaken die onze positie verzwakken negeren.
Verder stellen we volgens Derksen vaak de verkeerde vragen en denken we niet goed na over waarschijnlijkheid. ‘Ook hier handelt het OM volkomen menselijk. Ik heb de zaak van Henk H. bekeken, die twintig jaar heeft gekregen wegens moord. Het lijk van Ron O., 35 jaar oud, was gevonden in een graf. Volgens Henk H. was hij op een homo-ontmoetingsplaats overleden aan een acute hartstilstand. De aanwezigen waren bang dat hun identiteit zou uitlekken en hadden het lijk begraven. De officier van justitie dacht: wat is nu de kans dat iemand van 35 plotseling dood neervalt? Die kans is heel klein. Dus moet hij wel vermoord zijn. Maar ze stelde zich niet de vraag: wat is de kans dat iemand van 35 vermoord wordt? Nu, de kans dat iemand van 35 een natuurlijke dood sterft, is gering. Toch is de kans dat iemand van 35 vermoord wordt nog veel geringer. In de vijf zaken die ik heb bestudeerd, maakt het OM vier keer deze fout. Die heet grappig genoeg in de literatuur ook the prosecutor’s fallacy, de drogreden van het OM.’

Om het OM zorgvuldiger te laten werken, komt Derksen met twee suggesties. Eén: stel
officieren van justitie en advocaten-generaal aansprakelijk als ze door verwijtbaarheid onwaarheid spreken of verwijtbaar informatie achterhouden. Want: ‘Waarom zou iemand voor diefstal van eigendom wel verantwoordelijk zijn, en voor diefstal van levensjaren niet?’
Twee: stel een onafhankelijke herzieningscommissie in naar het model van de Engelse Criminal Cases Review Commission: een commissie waarin niet alleen juristen, maar ook wetenschappers en intelligente leken zitting hebben en die alle bij haar ingebrachte zaken opnieuw bekijkt.

Niet onvermijdelijk
Gesteld dat Derksen gelijk heeft en dat de waarheid vinden niet primair het doel is van onze cognitieve vermogens, kun je officieren van justitie en advocaten-generaal dan aansprakelijk stellen als zij ten onrechte iemand als verdachte aanmerken? Helemaal omdat Derksen ook stelt dat de rechtenstudie hen niet opleidt voor het empirisch onderzoek dat hoort bij strafrecht. Derksen: ‘Ik som de cognitieve gebreken op om te laten zien dat het onvermijdelijk is dat het OM deze fouten maakt. Maar het is niet onvermijdelijk dat het die altijd en in alle gevallen maakt – dat is een groot verschil. Als jij een waarheidsvinder bent en het recht hebt om iemand voor twintig jaar aan te klagen, dan kun je je niet verschuilen achter de opmerking: ik maak algemeen menselijke fouten.’
Maar waarom beperkt Derksen zich tot verwijtbaarheid en herziening? Waarom pleit hij er niet voor in de rechtenstudie ruimte te maken voor empirische studies? ‘In de rechtenstudie moet inderdaad meer argumentatieleer komen, net als psychologie, evolutiepsychologie, statistiek. Maar dit boek gaat vooral over de vraag: hoe kan het zo verschrikkelijk misgaan? Een andere vraag is: hoe kan het OM beter functioneren? Daar wil ik ook nog weleens over schrijven. Toch maak ik ook in dit boek duidelijk dat falsificerend onderzoek een vaste plaats moet krijgen in het onderzoek. Dus onderzoek dat juist probeert de overtuiging van het OM dat de verdachte schuldig is te weerleggen. “Wat is de beste steun voor een uitspraak?” vroeg de wetenschapsfilosoof Karl Popper. Zijn antwoord luidt: een mislukte poging om die uitspraak te weerleggen. Vandaar dat ik vind dat het OM meer open moet staan voor ontlastend materiaal van de advocaat – dat is namelijk al een poging tot falsificatie, waar Popper op doelt. Vandaar ook dat ik pleit voor een onafhankelijke herzieningscommissie. In Engeland bestond daar veel weerstand tegen, net als hier. De gedachte was dat die het gezag van de rechtspraak zou doen verminderen. Maar het tegendeel bleek het geval te zijn. Door de eigen uitspraken aan kritiek van derden te onderwerpen, heeft het rechtssysteem daar alleen maar aan vertrouwen gewonnen.’

Het O.M. in de fout. 94 structurele missers, door Ton Derksen, uitg. Veen Magazines, Diemen 2008

donderdag, april 22

Ik doe ook even mee met de as hype :
As ash from Iceland's Eyjafjallajokull volcano continued to keep European airspace shut down over the weekend, affecting millions of travelers around the world, some government agencies and airlines clashed over the flight bans. Some restricted airspace is now beginning to open up and some limited flights are being allowed now as airlines are pushing for the ability to judge safety conditions for themselves. The volcano continues to rumble and hurl ash skyward, if at a slightly diminished rate now, as the dispersing ash plume has dropped closer to the ground, and the World Health Organization has issued a health warning to Europeans with respiratory conditions. Collected here are some images from Iceland over the past few days. Click pick.


GREG RUTTER'S DEFINITIVE LIST OF THE 99 THINGS YOU SHOULD HAVE ALREADY EXPERIENCED ON THE INTERNET UNLESS YOU'RE A LOSER OR OLD OR SOMETHING.

Click Pick.
Martina Mc Bride. Shine, 2009.

Martina Mariea Schiff McBride (Medicine Lodge, Kansas, 29 juli 1966) is een Amerikaanse countryzangeres.Haar ouders, Jeanne and Daryl Schiff, hadden een boerderij net buiten het dorpje Sharon in Kansas (met 200 inwoners). Martina woonde daar totdat ze van high school kwam. Martina heeft een oudere broer, Steve, een oudere zus, Gina, en een jongere broer, Martin (Marty genoemd). Marty speelt gitaar in Martina's band. Martina and Marty zijn beiden geboren op 29 juli, maar Marty is twee jaar jonger. Plaatje is Shine, de laatste CD. Ze heeft er een hele rits heb ik gezien. Prachtig allemaal. Ik heb ze inmiddels, ooit ga ik het allemaal een keer luisteren.

Preview: Ride MP3 in nieuw venster.We kennen natuurlijk allemaal Trigger Happy van onze vlaamse vrienden. Nu heeft BNN daar ook een NL versie van gemaakt, eerlijk is eerlijk wel iets minder leuk. Maar dat komt omdat wij die grappen allemaal al kennen, toch wel leuk gedaan. Daarom 2 afleveringen hier te zien.
Film 1 Film 2

woensdag, april 21

==============================================================
The Doors - The Best Of The Doors
http://www.flameupload.com/files/HK4QMQY4/TBOTD.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/0QG6PYJX/TBOTD.part2.rar
http://www.flameupload.com/files/YIXKTLMK/TBOTD.part3.rar
==============================================================
The Doors - L.A. Woman
http://www.flameupload.com/files/DCFHHKAM/TD-LAW.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/NKBVVFLC/TD-LAW.part2.rar
==============================================================
Ramones - Greatest Hits
http://www.flameupload.com/files/10QT8HVC/R-GH.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/2DFGJF1J/R-GH.part2.rar
==============================================================
The Cars - The Greatest Hits
http://www.flameupload.com/files/1OOV77C4/TC-GH.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/0FCKLHZP/TC-GH.part2.rar
==============================================================
James Blunt - All The Lost Souls (Deluxe Edition)
http://www.flameupload.com/files/15R7KWLO/JB-ATLS.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/1CKY0MDD/JB-ATLS.part2.rar
==============================================================
ZZ Top - Greatest Hits
http://www.flameupload.com/files/01GQJLSU/ZT-GH.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/PVPL48GY/ZT-GH.part2.rar
==============================================================
Jesse Cook - Vertigo
FLAC
http://www.flameupload.com/files/V6MR50C0/jcv_1.rar
http://www.flameupload.com/files/UIM2ME8E/jcv_2.rar
http://www.flameupload.com/files/0EGFLP9T/jcv_3.rar
http://www.flameupload.com/files/0BDRZIMW/jcv_4.rar
http://www.flameupload.com/files/0XXJYWD3/jcv_5.rar
password: ajiger
Archives have 5% of the information for restoration
MP3
http://www.flameupload.com/files/1CMVVGSY/JC-V.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/H5HHK8GI/JC-V.part2.rar
==============================================================
Joe Walsh - Greatest Hits,Little Did He Know
http://www.flameupload.com/files/1KHLKSSY/JW-TGH.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/1LM3I72O/JW-TGH.part2.rar
==============================================================
Jethro Tull - The Very Best Of
http://www.flameupload.com/files/7E92NZHS/JT-TVBO.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/1F9LFHFC/JT-TVBO.part2.rar
http://www.flameupload.com/files/0HOAZ1KQ/JT-TVBO.part3.rar
==============================================================
Al Di Meola - Elegant Gypsy
http://www.flameupload.com/files/FGUECNIX/adimegmp.rar
http://www.flameupload.com/files/1SUOGQMN/ADM-EGSCANS.rar
==============================================================
Inxs - The Greatest Hits
http://www.flameupload.com/files/FTSDOAMM/I-TGH.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/0U4NWUEA/I-TGH.part2.rar
==============================================================
Bruce Springsteen - Born In The U.S.A
http://www.filefactory.com/file/agb14ee/n/BS-BIUSA_part1_rar
http://www.filefactory.com/file/agb1552/n/BS-BIUSA_part2_rar

http://www.flameupload.com/files/1YE8EL5R/BS-BIUSA.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/DO0BJDE7/BS-BIUSA.part2.rar
==============================================================
Elis Regina - Live in Montreux
APE
http://www.flameupload.com/files/0MABVI2Z/elslive.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/1EJ9HGTJ/elslive.part2.rar
http://www.flameupload.com/files/MICEUU8W/elslive.part3.rar
MP3
http://www.flameupload.com/files/1XXNS3M6/ER-LIM.part1.rar
http://www.flameupload.com/files/03V6BUQT/ER-LIM.part2.rar
==============================================================
Buena Vista Social Club with Ry Cooder
http://flameupload.com/files/0E3WZUOV/bvscrycoo1997.part1.rar
http://flameupload.com/files/JUNMEGOE/bvscrycoo1997.part2.rar
http://flameupload.com/files/905KQOEA/bvscrycoo1997.part3.rar
http://flameupload.com/files/1KQAOGNF/bvscrycoo1997.part4.rar
http://flameupload.com/files/1MQSANB8/bvscrycoo1997.part5.rar
http://flameupload.com/files/HYWGH60G/bvscrycoo1997.part6.rar
http://flameupload.com/files/CNUMZTOP/bvscrycoo1997.part7.rar
http://flameupload.com/files/1IEERMTV/bvscrycoo1997.part8.rar
=======================================================================
Janis Joplin - Greatest Hits
http://flameupload.com/files/EE02SAN4/jjgh.part1.rar
http://flameupload.com/files/A7A6Y05Z/jjgh.part2.rar
=======================================================================
Dr Hook - Completely Hooked,The Best Of Dr. Hook
http://flameupload.com/files/0HAUG9KO/dhch.part1.rar
http://flameupload.com/files/0G0X5D3A/dhch.part2.rar
=======================================================================
Prince - The Hits & The B - Sides
http://flameupload.com/files/0OEBFSPV/P-THTS.part1.rar
http://flameupload.com/files/JVV03JZ6/P-THTS.part2.rar
http://flameupload.com/files/1GDRA4F2/P-THTS.part3.rar
http://flameupload.com/files/18TRWXPE/P-THTS.part4.rar
http://flameupload.com/files/XCG4R2JR/P-THTS.part5.rar
http://flameupload.com/files/L3TNYATL/P-THTS.part6.rar

=======================================================================
The Police - The 50 Greatest Songs
http://flameupload.com/files/0OJAJ6HK/TP-50GH.part1.rar
http://flameupload.com/files/1V6KKJDW/TP-50GH.part2.rar
http://flameupload.com/files/JCWOY3NE/TP-50GH.part3.rar
=======================================================================

=======================================================================
Metallica - Best Of The Best
http://flameupload.com/files/0LAOXIIJ/M-BOTB.part1.rar
http://flameupload.com/files/0JTVHJM2/M-BOTB.part2.rar
http://flameupload.com/files/8AADNIFE/M-BOTB.part3.rar
http://flameupload.com/files/VEEH848X/M-BOTB.part4.rar
http://flameupload.com/files/08VO780M/M-BOTB.part5.rar
http://flameupload.com/files/1WFCZPJ2/M-BOTB.part6.rar
=======================================================================
Bob Dylan - The Best Of
http://flameupload.com/files/1ZXAQA9M/BD-BO.part1.rar
http://flameupload.com/files/08MXTQOV/BD-BO.part2.rar
=======================================================================
Blondie - Greatest Hits
http://flameupload.com/files/1WY7QO85/B-GH.part1.rar
http://flameupload.com/files/0H1O87J1/B-GH.part2.rar
=======================================================================
Black Sabbath - Paranoid
http://flameupload.com/files/MRFBYP2A/BS-P.part1.rar
http://flameupload.com/files/0NGLHEVE/BS-P.part2.rar
=======================================================================
Eagles - The Very Best Of
http://flameupload.com/files/P3ZTKPBT/E-TVBO.part1.rar
http://flameupload.com/files/0GSVKKRG/E-TVBO.part2.rar
http://flameupload.com/files/YM538VQM/E-TVBO.part3.rar
http://flameupload.com/files/MIKDLRE5/E-TVBO.part4.rar
=======================================================================
Billy Idol - Greatest Hits
http://flameupload.com/files/SOFYX20S/BI-GH.part1.rar
http://flameupload.com/files/LPFUN9JF/BI-GH.part2.rar
=======================================================================
38 Special - 20th Century Masters [Remastered ]
http://flameupload.com/files/1APKFSML/38S.part1.rar
http://flameupload.com/files/4DDQPPYI/38S.part2.rar
=======================================================================
Bee Gees - Greatest Hits [Special Edition]
http://flameupload.com/files/1JMUCIQR/BG-GH.part1.rar
http://flameupload.com/files/AOJG2AAJ/BG-GH.part2.rar
http://flameupload.com/files/1MSYWWCX/BG-GH.part3.rar
http://flameupload.com/files/925NTCB5/BG-GH.part4.rar
=======================================================================
Alanis Morissette - The Collection
http://flameupload.com/files/RYU8SGBG/AM-TC.part1.rar
http://flameupload.com/files/ECAIBMGD/AM-TC.part2.rar
http://flameupload.com/files/1Z6XCGYV/AM-TC.part3.rar
======================================================================
The Best Album In The World...Ever!
http://flameupload.com/files/I9EBN89G/TBAITWE.part1.rar
http://flameupload.com/files/1QMMNTZ7/TBAITWE.part2.rar
======================================================================
Simon And Garfunkel - Old Friends
http://flameupload.com/files/0CDJS8CN/SAG-OF.part1.rar
http://flameupload.com/files/1DSPW4RD/SAG-OF.part2.rar
http://flameupload.com/files/0HEI4JXN/SAG-OF.part3.rar
http://flameupload.com/files/6LBD6JUD/SAG-OF.part4.rar
http://flameupload.com/files/G492TP3J/SAG-OF.part5.rar
========================================================================
Phil Thornton & Hossam Ramzy - Enchanted Egypt
MP3
http://flameupload.com/files/0KTNRTSD/PT-HR-EnchEMP.part1.rar
http://flameupload.com/files/G46TBJSM/PT-HR-EnchEMP.part2.rar
APE
http://flameupload.com/files/RCTH4QV4/PT-HR-EnchE.part1.rar
http://flameupload.com/files/11YI4NT0/PT-HR-EnchE.part2.rar
http://flameupload.com/files/OYTG1BTM/PT-HR-EnchE.part3.rar
http://flameupload.com/files/1OAADUEA/PT-HR-EnchE.part4.rar
http://flameupload.com/files/1VB94GZT/PT-HR-EnchE.part5.rar
========================================================================
Rod Stewart & The Faces - Changing Faces,The Very Best Of
http://flameupload.com/files/XJMNOPC7/RS-CF.part1.rar
http://flameupload.com/files/EN9BVDQS/RS-CF.part2.rar
http://flameupload.com/files/0ACRPEYB/RS-CF.part3.rar
http://flameupload.com/files/RO6JN80G/RS-CF.part4.rar
========================================================================
Moody Blues - The Best of Moody Blues
http://flameupload.com/files/QII3WWXF/MB-TBOMB.part1.rar
http://flameupload.com/files/NOGCOLPN/MB-TBOMB.part2.rar
http://flameupload.com/files/GPGIHLR6/MB-TBOMB.part3.rar
========================================================================
The Clash - The Essential Clash
http://flameupload.com/files/UU9UVTXQ/TC-TEC.part1.rar
http://flameupload.com/files/0XJDECPC/TC-TEC.part2.rar
http://flameupload.com/files/1ZQWF856/TC-TEC.part3.rar
http://flameupload.com/files/0ZKOCRMA/TC-TEC.part4.rar
=========================================================================
Alice Cooper - The Definitive Alice Cooper
http://flameupload.com/files/0FC8SGYO/AC-TDAC.part1.rar
http://flameupload.com/files/URKON70C/AC-TDAC.part2.rar
============================================================
Garth Brooks - The Limited Series [BOX SET]
http://flameupload.com/files/0BF6UTUF/GB-TLS.part1.rar
http://flameupload.com/files/1GCPE803/GB-TLS.part2.rar
http://flameupload.com/files/1MENRIXB/GB-TLS.part3.rar
http://flameupload.com/files/0Q79Z6PR/GB-TLS.part4.rar
======================================================
Led Zeppelin - Mothership
http://flameupload.com/files/MZ4PASVC/LZ-M.part1.rar
http://flameupload.com/files/6SFE80FP/LZ-M.part2.rar
http://flameupload.com/files/0WT0YL5P/LZ-M.part3.rar
http://flameupload.com/files/06WFUGCF/LZ-M.part4.rar
======================================================
Elton John - Greatest Hits 1970-2002
http://flameupload.com/files/0UP9CAX5/EJ-GH.part1.rar
http://flameupload.com/files/1M75F1UM/EJ-GH.part2.rar
http://flameupload.com/files/0KXNVVIS/EJ-GH.part3.rar
http://flameupload.com/files/TSM3QAPJ/EJ-GH.part4.rar
http://flameupload.com/files/162I6AJ7/EJ-GH.part5.rar
============================================================
Bon Jovi - This Left Feels Right Greatest Hits With A Twist
http://flameupload.com/files/19YATOSY/BJ-TLFR.part1.rar
http://flameupload.com/files/NEB7QQM9/BJ-TLFR.part2.rar
============================================================
AC-DC - Warning! - High Voltage [Greatest Hits]
http://flameupload.com/files/1YOLHK3A/AC-WHV.part1.rar
http://flameupload.com/files/17RYFQ6N/AC-WHV.part2.rar
http://flameupload.com/files/0V7UZVAK/AC-WHV.part3.rar
http://flameupload.com/files/0N3QY8LF/AC-WHV.part4.rar
============================================================
Chicago Story: The Complete Greatest Hits 1967-2002
http://flameupload.com/files/ZD79NEHD/CS-TCGH.part1.rar
http://flameupload.com/files/1X3LL9P4/CS-TCGH.part2.rar
http://flameupload.com/files/XTWGMXGP/CS-TCGH.part3.rar
http://flameupload.com/files/1NLZUVJL/CS-TCGH.part4.rar
http://flameupload.com/files/MFEKQMXS/CS-TCGH.part5.rar
===========================================================

zondag, april 18


maandag, april 12

De moord op de 60-jarige Jacqueline Wittenberg geniet inmiddels landelijke bekendheid als de Deventer moordzaak. Een zaak waarbij buitengewoon veel gespeculeerd is over de vraag of hoofdverdachte Ernst L. schuldig is of niet. Het gerechtshof in Den Bosch deed op 9 februari 2004 uitspraak in deze geruchtmakende zaak. Het hof acht het wettig en overtuigend bewezen dat Ernst L. de man is die de Deventer’ weduwe Wittenberg op 25 september 1999 heeft doodgestoken. Hieronder het dossier over een zaak die inmiddels is verworden tot bijzonder studiemateriaal voor menig rechtenstudent.

Op 25 september 1999 komt de als uiterst punctueel bekend staande Jacqueline Wittenberg een afspraak bij haar kapper niet na. Haar vaste kapster verbaast zich hierover en waarschuwt na een uur wachten ongerust de politie. En die treft de 60-jarige vrouw dood aan in haar woning aan de Deventer Zwolseweg. Ze blijkt op uiterst gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht. Eerst is ze op haar achterhoofd geslagen, daarna is ze gewurgd en vervolgens is ze vijf keer in haar borst gestoken met een keukenmes. De politie vermoedt dat ze al twee dagen dood is.

De 60-jarige weduwe heeft enkele grote gestolde bloedvlekken in haar blouse en ligt onder het portret van haar drie jaar eerder overleden man Willem Wittenberg. Hij was een in Deventer bekend zenuwarts. Zijn vrouw Jacqueline assisteerde hem in zijn praktijk.

Het leven van het kinderloze echtpaar stond in het teken van hun psychiatrische patiënten. Jacqueline Wittenberg kon de dood van haar man maar zeer moeilijk verwerken. Alles in de woning was nog exact zo als op het moment dat haar man was overleden aan een hart stilstand. Voorwerpen zoals zijn bril lagen na drie jaar nog altijd op dezelfde plek. En als ze voor belangrijke beslissingen stond ging ze altijd naar het graf van haar man om raad te vragen. Familieleden konden de weduwe er ternauwernood van af houden om een standbeeld van haar man te laten oprichten in Deventer.

Omdat er geen braaksporen zijn aan de woning vermoedt de recherche dat de moordenaar een bekende van de weduwe moet zijn geweest. Ook omdat niets van waarde is verdwenen uit de woning.

Wel wordt een braadpan, die de weduwe op zolder bewaarde en gebruikte om geld en sieraden in te verstoppen, op de grond van de praktijkkamer teruggevonden. Onduidelijk blijft echter of er iets is verdwenen.

De politie besluit om iedereen in de directe omgeving van de weduwe te horen. Buurtbewoners, vrienden en bekenden worden gehoord, maar al vrij snel wordt duidelijk dat die stuk voor stuk niets met de gruwelijke moord te maken hebben.

Er blijft dan nog een goede bekende van de weduwe over. Het is de fiscaal jurist Ernst L. Sinds enkele jaren verzorgt hij de belastingzaken van het echtpaar Wittenberg. Vlak voor haar dood heeft Jacqueline Wittenberg haar testament nog gewijzigd en… Ernst L. benoemd als executeur testamentair van de miljoenen erfenis.

De recherche heeft een goed beeld hoe de laatste avond van de weduwe is verlopen. Gewoontegetrouw heeft ze naar het acht uur journaal gekeken, daarna heeft ze een boodschappenlijstje gemaakt. Vervolgens heeft ze om 20.25 uur haar laatste telefoongesprek gevoerd. Waarschijnlijk is er kort daarop aangebeld, is ze naar de voordeur gelopen en heeft ze haar vermoedelijke moordenaar binnengelaten.

De 46-jarige fiscaal jurist Ernst L. woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Lelystad. Hij staat bij zijn werkgever bekend als een gedegen en vakbekwame man. Wanneer hij door de recherche als getuige wordt gehoord, verklaart hij dat hij op de avond van de moord eerst naar een klant in Amersfoort is gegaan. Daarna was hij doorgereden naar de Jaarbeurshal in Utrecht, alwaar hij om 19.00 uur ’s avonds een verplicht gestelde cursusavond voor zijn werk moest bijwonen. Maar aangezien hij de lezing niet interessant vond, is hij kort nadat hij zijn naam op de presentielijst had gezet weer vertrokken.

Volgens Ernst L. was hij om 21.00 uur weer thuis in Lelystad. Hij heeft echter een nogal opvallende route naar huis genomen. Hij rijdt via Amersfoort, Harderwijk en ‘t Harde naar Lelystad. Bepaald niet de snelste weg vanuit Utrecht. Logischer lijkt het om via Almere naar Lelystad te rijden. Deze route is namelijk zo’n 50 kilometer korter.

Maar er is meer… uit het recherche onderzoek is gebleken dat het laatste telefoongesprek van de weduwe Wittenberg is gevoerd met niemand minder dan … Ernst L. Wanneer de politie hem daarmee confronteert verklaart hij dat hij ter hoogte van Harderwijk heeft gebeld naar mevrouw Wittenberg. Maar als de recherche nagaat bij welk basisstation het GSM signaal is opgevangen doen ze een opmerkelijke ontdekking. Ernst L. blijkt met zijn mobieltje paal 14501 een GSM station op de Nieuwstraat in Deventer te hebben aangestraald, niet ver van het plaats delict. De politie concludeert hieruit dat Ernst L. liegt over zijn alibi.

Daar komt nog bij dat het telefoontje van Ernst aan de weduwe slechts 16 seconden heeft geduurd. De recherche vermoedt dat dit summiere gesprek, dat kort voor de moord heeft plaats gevonden, hooguit een telefoontje kan zijn geweest in de trant van; ‘ik kom er aan of ‘ik sta voor de deur’.

Wanneer er ook nog eens een vingerafdruk van Ernst L. in de woonkamer van de weduwe wordt gevonden, wordt hij op 19 november 1999 gearresteerd op verdenking van moord op de 60-jarige Jacqueline Wittenberg. Ernst L. ontkent echter hardnekkig dat hij iets met de moord te maken heeft. Volgens hem is er iets mis gegaan met de registratie van zijn GSM gegevens. Volgens verschillende onafhankelijke GSM deskundigen wordt een fout in de GSM registratie overigens vrijwel onmogelijk gehouden en is Ernst L. op de avond van de moord in Deventer geweest. Over de in de woning van de weduwe gevonden vingerafdruk stelt Ernst L. dat hij wel vaker bij haar thuis is geweest en dat het dus niet zo vreemd is dat zijn vingerafdrukken daar worden gevonden.

Kort na de moord komt er bij de politie een belangrijk telefoontje binnen. Een man vertelt dat hij in een trapportaal van een flatwoning aan de Gibsonstraat een mes en paraplu heeft gevonden. De straat waar het mes is gevonden ligt op zo’n anderhalve kilometer van de plaats delict. En wanneer speurhond Spike ook nog eens de geur van Ernst L. herkent op dit keukenmes is de zaak voor de politie rond.

Maar zo simpel liggen de zaken niet. De fiscalist blijft hardnekkig ontkennen dat hij iets met de moord te maken heeft. En op 9 maart 2000 wordt Ernst L. wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken door de Zwolse rechtbank. Justitie gaat in beroep tegen het vonnis. Ruim acht maanden later doet het Arnhemse hof een verrassende uitspraak. Ondanks dat er geen nieuw feitenmateriaal is ingebracht door justitie veroordeelt het hof Ernst L. tot 12 jaar wegens moord.

Volgens het hof heeft Ernst L. het in de Gibsonstraat gevonden mes in z’n handen gehad en is hij de avond van de moord in Deventer geweest. Toch maken deze twee feiten van Ernst L. nog geen moordenaar. Maar de leugenachtige verklaring van Ernst dat hij de avond van de moord niet in Deventer is geweest, is hem door het Arnhemse hof zwaar aangerekend. Volgens de Arnhemse raadsheren heeft Ernst met deze leugen willen maskeren dat hij avond van de moord wel degelijk in de woning van weduwe Wittenberrg is geweest.

Het hof acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Na de veroordeling van L. duikt schriftkundig bureau Waisvisz in de zaak. Het bureau wordt gerund door het echtpaar Ed en Wanda Waisvisz. Zij hebben de zaak altijd op de voet gevolgd en zijn overtuigd van de onschuld van Ernst L. In de gevangenis nemen zij hem een zogenoemde ‘waarheidstest’ af. Deze test die zou werken als een soort leugendetector. Ernst L. moet een gedicteerde tekst opschrijven waarin hij verklaart dat hij niets te maken heeft met de moord. Op basis van de handschriftanalyse concludeert het schriftkundig en grafologisch bureau dat L. onschuldig moet zijn.

Het is een onderzoek dat in vakkringen de nodige vragen oproept. Het blijkt namelijk een nog nooit vertoond fenomeen dat een verdachte van een levensdelict wordt uitgesloten op basis van zijn handschrift. Maar voor het schriftkundig bureau Waisvisz is de toon is gezet. Als zij vervolgens het strafdossier bestuderen, besluiten zij tegenonderzoek te verrichten en leggen dit vast in een eigen rapport. Het resultaat sturen zij naar L’s advocaat: mr. Boksem van het Friese advocatenkantoor Anker en Anker. Die dient vervolgens een zogenaamd herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad der Nederlanden. Boksem, Waisvisz en Ernst L. willen dat de zaak net als bij de Puttense moordzaak opnieuw voor de rechter komt.

Zij vinden dat er twijfel bestaat over het gevonden mes als moordwapen. De geurproef met speurhond Spike zou uiterst onbetrouwbaar zijn. Bovendien komt de vorm van het mes niet overeen met de bloedafdruk die is aangetroffen op de blouse van de weduwe en hebben de toegebrachte steekwonden een diepte van 10 centimeter terwijl het lemmet van het gevonden mes achttien en een halve centimeter is. Ook over het telefoongesprek dat L. vanuit de auto heeft gevoerd met de weduwe, bestaat volgens Waisvisz en mr. Boksem twijfel. Het GSM signaal van de mobiele telefoon van L. zou door een uitzonderlijk atmosferisch natuurverschijnsel die avond meer dan 30 kilometer overbrugd kunnen hebben, aldus de raadsman en het schriftkundig bureau.

Hoewel de advocaat generaal een groot deel van de nieuw aangevoerde feiten niet als zodanig erkent, laat hij in zijn conclusie weten dat op bepaalde punten nieuw onderzoek van belang kan zijn. Zo worden met betrekking tot de geurproef opnieuw getuigen gehoord en zal ook gekeken worden naar de invloed van het zeldzame atmosferische verschijnsel op het signaal van Ernst L.’s mobiele telefoon.

In juni 2003 besluit de Hoge Raad dat de zaak tegen verdachte Ernst L. heropend moet worden. Volgens de Hoge Raad moet een herziening volgen omdat er twijfels zijn gerezen over het vermeende moordwapen. Ernst L. heeft inmiddels een andere advocaat in de arm genomen. Mr. G.J. Knoops zal de zaak verdedigen. Na de uitspraak van de Hoge Raad wordt L. direct op vrije voeten gesteld.

De zaak komt in december 2003 opnieuw voor bij het gerechtshof in Den Bosch en neemt drie dagen beslag. En dan blijkt dat ook het OM van mening is dat Ernst L. nooit veroordeeld had mogen worden op basis van het gevonden mes. De zaak wordt voortgezet in januari 2004. En dan komt er plotseling een verrassende wending.

Het Openbaar Ministerie heeft nieuw onderzoek laten verrichten naar sporen op de blouse van het slachtoffer. En het Nederlands Forensisch Instituut heeft daarop verschillende sporen ontdekt met het DNA van Ernst L.

Aan de binnenkant van de kraag is een kleine spat bloed aangetroffen afkomstig van L. en op een aantal andere plekken is sprake van contact- en aanrakingssporen die er op duiden dat Ernst L. de weduwe wel degelijk -hardhandig- heeft aangeraakt.

Ook de kwestie rond het GSM-signaal is door verschillende deskundigen aan een secuur onderzoek onderworpen. Uitgesloten wordt dat het signaal van L’s telefoon vanaf de A28 bij ’t Harde is aangestraald op een mast in Deventer.

Na twee weken beraad komt het gerechtshof op maandag 9 februari 2004 met een uitspraak. Hierin wordt gesteld dat de raadsheren het wettig en overtuigend bewezen achten dat Ernst L. verantwoordelijk is voor de dood van de weduwe. L. wordt in de rechtszaal ter plekke aangehouden en onder luid protest afgevoerd door vier parketwachten. Hij moet de eerder door het Arnhemse hof opgelegde gevangenisstraf van 12 jaar alsnog uitzitten.

Zijn advocaat mr. Knoops ging in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens Knoops was het juridisch niet acceptabel dat het Openbaar Ministerie nieuw bewijsmateriaal in de zaak had ingebracht. De Hoge Raad oordeelde echter anders. In februari 2005 werd het cassatieverzoek verworpen. Mr. Knoops heeft de zaak nu aangedragen bij het Europese hof voor de rechten van de mens. Volgens Knoops heeft zijn cliënt door fouten in het politieonderzoek geen eerlijk proces gehad. Naar verwachting heeft het Hof minstens anderhalf jaar nodig om te beoordelen of de zaak van Ernst L. ontvankelijk is.


De opiniepeiler Maurice de Hond gelooft hardnekkig in de onschuld van Louwes en plaatste zelfs op eigen kosten op 16 maart 2007 een paginagrote advertentie hierover in diverse Nederlandse dagbladen. Peter R. de Vries daarentegen is overtuigd van de schuld van Louwes. Op 18 maart 2008 besliste de Hoge Raad dat de Deventer moordzaak niet werd heropend en dat Louwes ook het restant van zijn gevangenisstraf (een jaar) moest uitzitten; hij werd hierna op 22 april 2009 in vrijheid gesteld. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops kondigde aan een nieuw herzieningsverzoek voor te bereiden.

Een dag na zijn invrijheidstelling presenteerde hij zijn boek Schuldig, waarin hij zijn visie geeft op de zaak.

Ik heb het boek inmiddels.
Angstaanjagend wat justitie kan doen in dit land.
Luister naar het liedje van Claudia en huil misschien wat.

En als toetje omdat ik ook aan hoor en wederhoor doe de mening van Peter R de Vries, iemand waar ik altijd een beetje de kriebels van krijg maar die vast ook het beste met ons voor heeft. Klik.

ClaudiaLinda

vrijdag, april 9

Mocht je het willen weten:

hier is van alles over te doen.

The military did not reveal how the Reuters staff were killed, and stated that they did not know how the children were injured. After demands by Reuters, the incident was investigated and the U.S. military concluded that the actions of the soldiers were in accordance with the law of armed conflict and its own "Rules of Engagement". Consequently, WikiLeaks has released the classified Rules of Engagement for 2006, 2007 and 2008, revealing these rules before, during, and after the killings. WikiLeaks has released both the original 38 minutes video and a shorter version with an initial analysis. Subtitles have been added to both versions from the radio transmissions. WikiLeaks obtained this video as well as supporting documents from a number of military whistleblowers. WikiLeaks goes to great lengths to verify the authenticity of the information it receives. We have analyzed the information about this incident from a variety of source material. We have spoken to witnesses and journalists directly involved in the incident. WikiLeaks wants to ensure that all the leaked information it receives gets the attention it deserves. In this particular case, some of the people killed were journalists that were simply doing their jobs: putting their lives at risk in order to report on war. Iraq is a very dangerous place for journalists: from 2003- 2009, 139 journalists were killed while doing their work.

vrijdag, april 2

Aaron Jones, 25, is an infantryman in the Connecticut National Guard. He went to Iraq in March 2004, hoping to see enough combat to earn a badge. He was wounded two months later, when a roadside bomb exploded as his convoy passed. Since returning to the US, he has experienced post-traumatic stress disorder. Here, he tells his story.
<-- click picture for extra.
A Day In The Life Of A Small Time Technology Blogger
Here's the day in the life of a small scale blogger. In case you were wondering. Which you weren't.

Step 1: Thanks to confidential sources and confirmed, leaked internal documents, break a major national technology story in May, and then today get final confirmation on it hours before everyone else. Post your story. Well ain't you somethin'.
==================================
Step 2: Watch the technology news website Techmeme and enjoy how other smaller scale blogging outfits give you credit for your work, something that's generally considered good form among bloggers. Some smaller outfits even quote you. Great! Groupies, here we come.
==================================
Step 3: Watch as the bigger news outlets read your story and reconstitute it without linking back to you in order to pretend they're an originating source. This despite the fact that spending five seconds on Techmeme, Google News, or any other aggregation system clearly shows where stories first originated. Subsequently watch your digg, Slashdot and Reddit traffic (sometimes tens of thousands of viewers worth of ad revenue) go to them instead of you.
=================================
Step 4: Watch the Associated Press ignore everyone and report on the issue as if it hadn't been discussed online for the past twelve hours in far greater detail by countless other news organizations. Note the AP even reference how the story first showed up in May AND makes reference to information that came exclusively from your source and your keyboard (in this case the potential for charging overage fees), but omits or muddles (in this case they claim Comcast announced it, which isn't true) mentioning where or how it obtained this information.
================================
Notice by this point, despite breaking the story, tracking it for four months, and being the first person on the Internet to report on it -- you've all but disappeared from the news time line.
================================
Step 5: Rejoice! You've hit the small time!


Its all about wordsoup.

donderdag, april 1

Click Skull for download.
Slash is geboren in Hampstead, een rijkere buurt in Londen, en groeide op in Stoke-on-Trent. Slash is de zoon van een blanke Engelse vader en een zwarte Nigeriaanse moeder. Zijn moeder, Ola Hudson, werkte als costummaker voor o.a. David Bowie en zijn vader, Anthony Hudson, was ontwerper van albumontwerpen voor artiesten zoals Neil Young en Joni Mitchell. Zijn artiestennaam komt van Seymour Casse, omdat "Slash altijd gehaast was en zich van het ene ding naar het andere haastte".Slash' handelsmerken zijn onder meer dat hij tijdens optredens vaak een hoge hoed draagt en een zonnebril, ook bij nacht. Eveneens kenmerkend is dat hij het spelen van solo's meestal combineert met het rustig oproken van een sigaret. Hij is een fervent drinker van Jack Daniels whiskey, vroeger stond hij dan ook al wel eens dronken op het podium. Door zijn verschijning en karakteristieke gitaargeluid (dat hij bereikt door gebruik te maken van een Les Paul (met Seymour Duncan Alnico II Pro elementen), versterkt door een Marshall-versterker), is hij uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende gitaristen van het moment. Zijn op blues gebaseerde solo's en ritmepartijen onderscheiden hem sinds het einde van de jaren tachtig van de toenmalige lichting geschoolde gitaarspelers die toen erg populair waren (o.a. Steve Vai, Yngwie J. Malmsteen, Jason Becker). In het spel van Slash is duidelijk de invloed van een van zijn grote voorbeelden, Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page, te horen. Slash's Snakepit en Velvet Revolver (Slash' huidige band) zijn naast Guns N' Roses de twee andere bands waar hij als leadgitarist optrad. Daarnaast heeft hij ook meegespeeld op nummers van artiesten als Alice Cooper, Michael Jackson, Blackstreet en Lenny Kravitz.

Preview bij Box.net : Hold On, Feat. Kid Rock